برگزیدگان مسابقه حفظ جزء یکم قرآن کریم

با تشکر از همه عزیزانی که در مسابقه حفظ جز یک یادواره فاطمه پرورش شرکت نموده اند، برگزیدگان کسانی هستند که نمره ۲۹ یا ۲۸ داشته اند و در زمان مجاز پاسخنامه را ثبت کرده اند.

بعضی از شرکت کنندگان بیش از یک بار پاسخ را ارسال کرده بودند که برای رعایت عدالت تنها اولین پاسخشان ملاک قرار گرفته است
چنانچه برگزیدگان انصراف دهند بین افرادی که امتیاز ۲۷ کسب نموده اند با توجه به زمان پاسخگویی و زمان ثبت پاسخنامه قرعه کشی خواهد شد و بخشی از هزینه سفر دریافت می گردد.

 

زمان اعزام برگزیدگان به مشهد مشخص شد. اگر جزو برگزیدگان هستید روی پیوند زیر کلیک کنید.

 

برگزیدگان

حامدصرامی
الهام روانبخش
اشرف السادات میری
امیرحسین قزوینی زاده
عطیه قزوینی زاده
منصوره عبداله حسنی
ستاره اصغری
سوین اصغری
زهرا قربانی
شیما طباطبایی
صفیه جوزدانی
مریم مومنی
رضوان حبیب اللهی
هاجر فروغی
مرضیه مصلحی
پردیس
آسیه حسن پور ولمی
ریحانه دهقانی
اعظم حاتمیان
الهام توکلی
فاطمه مهلا اکبری
زهره عبدالی
عاطفه علیرضایی
راحله هرندی
زهره دباغیان
شهره چیت ساز
مریم کیانی قلعه

نمرات کلیه شرکت کنندگان

  به دلیل حذف سوال ۱۴ حداکثر نمره ۲۹ می باشد:

شماره ملی نمره
۱۱۴۱۲۳۵۹۲۷ ۲۹
۱۲۷۰۴۰۸۹۲۵ ۲۹
۱۲۸۷۹۸۴۴۳۶ ۲۹
۱۲۷۲۳۹۴۰۲۶ ۲۹
۱۲۷۳۴۲۳۲۷۵ ۲۹
۱۲۱۰۰۴۶۸۴۹ ۲۹
۱۲۷۴۴۳۹۷۲۸ ۲۹
۱۲۷۷۰۳۲۴۰۸ ۲۹
۴۶۱۰۱۷۳۰۸۵ ۲۹
۱۲۷۴۵۴۱۷۰۰ ۲۹
۱۲۷۰۸۸۸۶۲۵ ۲۹
۱۲۹۲۱۷۹۴۱۴ ۲۸
۱۲۷۳۸۹۶۳۳۵ ۲۸
۴۷۲۲۱۱۹۷۳۲ ۲۸
۱۲۹۳۳۵۳۲۲۱ ۲۸
۱۲۸۰۳۸۰۲۱۷ ۲۸
۱۲۷۵۰۷۳۲۵۵ ۲۸
۴۸۹۹۰۳۰۰۴۵ ۲۸
۱۰۸۰۵۱۹۵۴۸ ۲۸
۱۲۷۱۰۷۳۸۲۱ ۲۸
۱۲۷۶۶۴۶۲۷۱ ۲۸
۱۲۰۹۹۲۶۸۸۱ ۲۸
۱۲۹۱۶۰۹۷۱۷ ۲۸
۱۲۷۰۲۷۲۰۳۹ ۲۸
۳۲۲۷۴۰۹۷۵ ۲۸
۱۲۸۱۰۲۹۳۶۱ ۲۸
۱۲۷۱۰۰۵۳۵۲ ۲۸
۱۱۴۱۲۸۵۷۲۱ ۲۸
۶۶۰۹۹۲۷۸۰۴ ۲۸
۱۲۹۰۳۰۵۳۴۱ ۲۸
۱۱۴۱۵۵۲۲۲۱ ۲۸
۱۲۷۲۳۵۵۸۲۹ ۲۸
۱۲۷۱۸۹۸۸۹۶ ۲۷
۱۱۴۱۲۸۵۷۲۷ ۲۷
۱۲۷۴۹۷۶۵۰۲ ۲۷
۱۲۷۵۵۲۴۹۶۶ ۲۷
۱۲۸۵۰۸۷۷۶۳ ۲۷
۱۰۹۲۰۷۴۸۹۹ ۲۷
۱۲۸۴۹۲۰۱۰۰ ۲۷
۱۲۸۵۸۷۲۷۵۴ ۲۷
۵۶۴۹۹۱۹۰۶۲ ۲۷
۵۶۵۹۴۰۲۵۹۳ ۲۷
۱۱۱۱۹۹۶۷۹۲ ۲۷
۱۲۷۰۴۸۲۷۲۶ ۲۷
۴۶۷۹۹۱۴۴۵۹ ۲۷
۷۲۹۵۰۷۷۳ ۲۷
۱۲۷۳۸۲۹۴۷۶ ۲۷
۱۲۹۱۹۴۳۵۶۰ ۲۷
۴۳۶۰۳۶۵۷۲۱ ۲۷
۱۵۸۲۲۲۷۴۷۰ ۲۷
۱۲۸۱۰۶۳۱۳۴ ۲۷
۱۰۹۰۲۸۸۹۰۵ ۲۷
۱۲۷۱۳۳۴۵۱۸ ۲۷
۱۲۷۴۸۸۳۵۹۸ ۲۷
۶۶۰۰۱۰۸۵۰۹ ۲۷
۱۲۷۰۹۴۲۶۲۱ ۲۷
۱۲۹۲۷۹۸۹۵۵ ۲۷
۱۰۹۰۳۱۹۶۲۲ ۲۷
۱۱۳۰۰۱۱۰۳۸ ۲۷
۱۲۹۲۰۲۴۳۸۰ ۲۷
۱۲۷۶۱۰۶۹۵۵ ۲۷
۱۲۸۶۰۵۴۲۶۵ ۲۷
۱۲۷۲۷۴۶۸۹۵ ۲۷
۳۷۱۳۵۴۷۰۶ ۲۷
۴۶۱۰۲۵۸۰۸۰ ۲۷
۱۰۹۲۰۶۸۱۲۰ ۲۷
۱۲۷۴۸۴۵۰۵۱ ۲۷
۱۲۸۸۲۲۵۱۳۱ ۲۷
۱۲۹۰۷۳۲۹۷۳ ۲۷
۱۲۹۳۱۳۹۷۶۹ ۲۷
۱۲۷۱۹۶۱۹۰۳ ۲۷
۱۲۷۵۰۰۵۶۱۶ ۲۷
۱۲۷۴۲۳۹۰۳۶ ۲۷
۲۵۱۱۳۱۰۳۷۶ ۲۷
۱۲۷۵۷۱۷۸۵۳ ۲۷
۱۱۹۹۶۶۳۲۶۳ ۲۷
  ۲۷
۱۲۷۲۷۱۱۹۶۱ ۲۷
۱۲۹۳۵۶۳۹۴۳ ۲۷
۱۲۸۷۳۳۲۹۱۹ ۲۷
۱۲۷۰۷۶۳۹۳۸ ۲۷
۱۲۷۳۸۸۳۳۵۷ ۲۷
۱۲۱۰۱۱۴۵۸۵ ۲۷
۱۲۷۲۵۲۶۷۸۱ ۲۷
۱۲۹۲۳۸۹۴۵۱ ۲۷
  ۲۷
۱۰۸۰۵۲۶۶۳۳ ۲۶
۱۲۷۲۶۶۳۷۵۲ ۲۶
۱۲۷۳۲۰۶۵۰۹ ۲۶
۱۲۷۴۰۳۰۸۳۸ ۲۶
۱۲۷۳۸۶۰۷۵۶ ۲۶
۱۲۸۷۲۹۹۰۶۷ ۲۶
۶۴۷۹۹۶۸۶۴۷ ۲۶
  ۲۶
۱۲۷۳۶۱۳۰۰۷ ۲۶
۱۱۸۹۹۰۸۲۷۱ ۲۶
۱۲۸۹۷۲۴۵۳۹ ۲۶
۱۲۸۹۵۴۶۰۰۲ ۲۶
۱۱۴۰۱۸۵۱۲۸ ۲۶
۵۶۵۹۳۸۷۰۷۱ ۲۶
۱۲۷۰۹۱۳۷۸۶ ۲۶
۱۲۷۲۱۰۶۵۱۹ ۲۶
۱۲۹۲۳۴۹۳۱۱ ۲۶
۱۲۷۱۵۶۵۴۸۱ ۲۶
۱۲۸۲۸۹۵۲۸۱ ۲۶
۱۲۷۲۰۱۰۲۵۲ ۲۶
  ۲۶
۱۲۷۱۷۲۱۱۶۳ ۲۶
۱۲۷۲۸۰۷۳۲۰ ۲۶
۱۱۰۰۳۵۵۲۶ ۲۶
۱۲۷۴۵۵۰۵۷۲ ۲۶
۱۲۹۰۸۹۸۱۴۶ ۲۶
۱۲۸۶۹۲۹۸۹۱ ۲۶
۱۲۸۸۹۹۴۳۵۴ ۲۶
۵۴۱۹۸۳۵۵۸۴ ۲۶
۱۲۷۴۵۷۳۸۴۱ ۲۶
۱۲۹۱۹۰۳۶۳۱ ۲۶
۱۲۷۴۸۳۰۴۴۳ ۲۶
۱۲۷۰۹۱۵۳۳۹ ۲۶
۱۲۸۲۴۵۱۹۸۷ ۲۶
۱۲۷۰۲۳۸۴۱۸ ۲۶
۱۲۹۰۹۹۱۸۱۲ ۲۶
۱۲۸۷۲۹۹۳۴۲ ۲۶
۱۰۹۰۲۷۱۹۷۲ ۲۶
۱۲۶۳۳۸۰۴۶۸ ۲۶
۱۲۷۰۱۰۵۱۸۳ ۲۶
۱۲۷۴۴۷۰۳۷۴ ۲۶
۱۲۷۰۳۸۵۸۲۸ ۲۶
۱۲۷۱۸۶۶۳۷۴ ۲۶
۱۲۷۱۰۵۳۷۶۴ ۲۶
۱۲۹۱۸۰۸۷۰۱ ۲۶
۱۲۹۱۸۰۱۱۷۰ ۲۶
۱۲۹۱۸۰۸۷۸۷ ۲۶
۱۲۷۴۶۲۴۱۹۳ ۲۶
۱۸۱۷۸۸۶۷۶۲ ۲۶
۱۲۹۲۵۸۸۴۴۶ ۲۶
۱۲۷۳۶۹۸۵۵۱ ۲۵
۱۲۷۳۷۵۳۵۴۲ ۲۵
  ۲۵
۱۷۴۰۹۶۸۸۲۴ ۲۵
۱۲۷۴۹۱۷۸۶۷ ۲۵
۴۶۸۰۲۴۹۵۷۹ ۲۵
۱۱۳۰۵۳۵۴۰۱ ۲۵
۱۲۹۰۸۰۶۱۶۰ ۲۵
۱۲۸۷۲۵۲۹۸۲ ۲۵
۱۲۷۰۴۹۳۳۷۱ ۲۵
۱۲۷۴۷۸۴۵۸۱ ۲۵
۱۲۸۴۹۹۳۶۹۸ ۲۵
۱۲۷۴۷۱۴۴۲۷ ۲۵
۱۲۷۲۳۵۳۷۳۷ ۲۵
۱۲۸۷۱۸۷۷۹۱ ۲۵
۱۰۸۰۷۵۲۲۰۱ ۲۵
۱۲۹۲۴۴۱۴۶۱ ۲۵
۱۲۷۳۸۵۸۸۹۱ ۲۵
۱۲۷۰۱۸۷۳۹۲ ۲۵
۱۲۹۲۳۹۳۹۲۰ ۲۵
۱۲۷۳۸۹۱۳۷۶ ۲۵
۱۲۹۲۱۴۱۰۴۲ ۲۵
۱۲۸۸۲۵۴۳۷۷ ۲۵
۱۲۸۴۶۵۳۷۵۷ ۲۵
۱۲۹۱۴۶۳۳۹۹ ۲۵
۱۲۹۳۲۱۰۲۴۲ ۲۵
۱۲۷۴۲۴۷۲۱۷ ۲۵
۱۲۷۱۷۵۶۴۹۸ ۲۵
۱۱۰۰۰۹۰۱۲۶ ۲۵
۱۲۸۱۰۵۷۱۷۷ ۲۵
۴۱۷۲۱۱۱۹۳۹ ۲۵
۱۲۷۲۳۱۱۰۶۶ ۲۵
۱۰۹۱۵۹۵۱۹۴ ۲۵
۱۲۷۰۶۳۳۳۰۹ ۲۵
  ۲۵
۱۱۰۰۱۷۹۸۴۴ ۲۵
۱۸۱۹۳۸۰۱۷۳ ۲۵
۱۲۷۴۷۶۰۸۸۷ ۲۵
۱۲۹۳۲۳۴۰۴۴ ۲۵
۱۲۷۲۴۶۵۷۹۹ ۲۵
۱۲۷۴۲۹۴۸۹۴ ۲۵
۱۲۷۳۷۳۵۰۶۴ ۲۵
۱۲۷۴۹۲۹۴۸۲ ۲۵
۱۲۷۲۹۷۳۷۹۴ ۲۵
۱۱۶۰۲۸۶۶۰۴ ۲۵
۱۲۸۸۲۵۶۴۷ ۲۵
  ۲۵
۱۲۸۷۲۵۳۴۵۸ ۲۵
۱۲۷۰۲۱۷۸۲۸ ۲۵
۱۲۸۵۰۹۵۰۳۰ ۲۵
  ۲۵
۱۲۴۰۲۳۷۷۴۸ ۲۵
۱۲۷۱۵۱۵۶۱۱ ۲۴
۱۲۷۳۶۴۷۴۰۸ ۲۴
۱۲۸۵۹۸۴۱۲۹ ۲۴
۳۸۳۶۹۹۵۴۱ ۲۴
۱۲۷۱۰۲۵۱۶۷ ۲۴
۱۲۹۰۵۹۹۴۶۷ ۲۴
۶۱۹۹۹۱۰۸۲۶ ۲۴
۵۱۰۰۳۲۷۵۲۹ ۲۴
۱۲۷۴۰۹۹۱۵۳ ۲۴
۱۲۸۴۹۱۹۹۱۹ ۲۴
۱۱۴۱۲۶۵۶۷۲ ۲۴
۱۲۷۲۹۰۲۴۴۷ ۲۴
۱۲۷۰۱۶۰۹۴۱ ۲۴
۱۲۷۴۹۸۲۸۳۹ ۲۴
۱۲۸۳۲۴۰۴۳۲ ۲۴
۱۲۹۲۵۴۲۴۸۹ ۲۴
۱۲۷۴۰۷۲۵۵۷ ۲۴
۱۲۷۴۰۷۵۳۳۵ ۲۴
۱۲۷۱۹۰۱۸۲۱ ۲۴
۱۲۷۴۹۶۰۸۰۰ ۲۴
۱۲۸۷۸۸۹۸۷۵ ۲۴
۳۸۴۱۶۸۲۹۹ ۲۴
۱۲۷۰۹۴۱۵۴۲ ۲۴
۱۲۷۰۴۵۳۴۸۳ ۲۴
۱۹۸۰۰۳۳۶۰۹ ۲۴
۱۲۷۱۲۹۷۷۴۴ ۲۴
۱۲۷۴۳۰۳۸۵۰ ۲۴
۴۰۳۴۷۴۰۵۴۷ ۲۴
۱۲۸۳۸۳۹۹۶۲ ۲۴
۱۲۷۵۱۹۸۱۲۰ ۲۴
۵۴۱۰۳۶۲۲۸۴ ۲۴
۴۵۷۹۳۰۷۵۴۲ ۲۴
۱۲۸۴۷۹۰۳۱۲ ۲۴
۱۲۷۴۹۴۹۰۹۲ ۲۴
۴۸۹۹۱۵۰۱۹۹ ۲۴
۱۲۷۲۲۲۸۸۸۶ ۲۴
۱۲۷۳۶۰۵۵۴۳ ۲۴
۱۲۸۸۲۲۹۶۹۰ ۲۴
۶۲۲۹۹۶۷۴۱۳ ۲۴
۵۱۰۰۲۸۶۳۵۰ ۲۴
۱۲۷۳۱۲۰۲۰۵ ۲۴
۱۲۸۸۴۳۸۵۷۵ ۲۴
۱۱۵۰۱۹۸۳۵۴ ۲۴
۱۰۹۲۳۳۳۶۳۰ ۲۴
۱۲۷۱۴۱۳۰۱۹ ۲۴
۷۸۳۴۱۶۶۳ ۲۴
۱۲۷۰۷۷۱۶۲۰ ۲۴
۱۲۷۱۲۷۱۶۶۴ ۲۴
۱۹۶۰۰۷۸۵۰۱ ۲۴
۱۲۸۵۶۵۱۳۶۷ ۲۴
۱۲۸۳۴۳۵۷۷۲ ۲۴
۱۱۱۰۸۳۱۱۲۹ ۲۴
۱۲۹۲۳۰۴۳۵۹ ۲۳
۱۱۳۰۷۸۰۰۱۵ ۲۳
۱۲۸۸۱۵۱۳۲۲ ۲۳
۱۲۹۳۲۵۴۹۲۵ ۲۳
۱۱۷۱۲۸۸۳۴۴ ۲۳
۱۱۰۰۳۰۸۱۹۹ ۲۳
۱۲۷۲۸۰۹۳۸۲ ۲۳
۱۱۶۰۲۷۹۲۳۳ ۲۳
۱۲۷۲۶۰۷۶۷۴ ۲۳
۱۲۷۶۰۲۲۰۶۹ ۲۳
۱۲۸۵۱۷۱۳۸۱ ۲۳
۱۱۰۰۵۶۹۲۲۷ ۲۳
  ۲۳
۵۱۰۰۱۳۷۸۸۶ ۲۳
  ۲۳
۱۱۳۰۵۷۰۵۹۲ ۲۳
  ۲۳
۱۲۷۵۳۷۷۸۵۸ ۲۳
۱۲۷۳۹۳۳۶۱۳ ۲۳
۱۲۷۵۶۰۷۱۱۱ ۲۳
۱۲۹۱۵۱۵۶۳۱ ۲۳
۱۱۱۰۲۶۴۶۴۱ ۲۳
۱۱۴۱۲۴۹۰۰۶ ۲۳
۵۴۱۰۲۶۲۱۷۴ ۲۳
۱۲۸۶۱۲۶۵۹۲ ۲۳
۱۲۷۴۱۳۱۷۹۰ ۲۳
۱۲۷۲۰۱۹۳۶۵ ۲۳
۱۲۷۰۹۳۷۵۴۵ ۲۳
۱۲۷۵۰۳۷۱۶۱ ۲۳
۵۱۰۰۱۲۹۳۷۹ ۲۳
۱۲۷۴۸۲۴۷۳۷ ۲۳
۱۱۰۰۷۴۶۸۵۴ ۲۳
۱۲۸۰۹۰۶۷۳۶ ۲۳
۱۲۷۴۰۸۳۲۰۶ ۲۳
۱۲۹۲۶۶۰۹۸۸ ۲۳
۱۲۷۳۵۵۳۰۳۹ ۲۳
۱۲۷۴۸۶۰۸۲۳ ۲۳
۱۱۹۹۲۵۱۰۹۷ ۲۳
۱۲۸۰۹۲۲۹۷۴ ۲۲
۱۲۷۱۲۸۴۹۰۱ ۲۲
۱۲۷۰۵۷۹۸۴۳ ۲۲
۱۲۷۴۸۰۶۰۴۶ ۲۲
۱۲۹۳۵۳۲۳۷۱ ۲۲
۱۲۷۳۶۸۸۵۶۲ ۲۲
۱۲۷۰۹۱۰۵۹۰ ۲۲
۱۲۵۰۷۳۱۱۱۹ ۲۲
۱۲۷۵۵۱۰۴۴۲ ۲۲
۳۹۳۴۴۰۸۳۵۴ ۲۲
۳۵۴۹۹۲۰۰۳۲ ۲۲
۱۲۷۰۰۶۴۹۶۷ ۲۲
۱۲۸۳۳۸۱۷۷۱ ۲۲
۱۲۹۳۴۷۸۵۸۱ ۲۲
۴۶۲۱۴۱۸۳۳۵ ۲۲
۱۲۷۵۶۵۰۱۷۱ ۲۲
۴۹۱۷۲۶۳۲۵ ۲۲
۱۲۷۳۹۹۶۷۷۱ ۲۲
۱۲۷۵۲۳۳۰۰۷ ۲۲
۱۲۸۴۶۹۷۳۹۸ ۲۲
۱۲۸۰۳۶۷۵۶۳ ۲۲
۴۵۳۳۸۰۲۳۹ ۲۲
۶۶۰۹۹۶۰۶۷۴ ۲۲
۳۷۰۱۴۸۲۲۳ ۲۲
۱۲۷۳۵۲۱۰۹۹ ۲۲
۱۲۸۷۳۱۱۹۸۹ ۲۲
۱۲۷۶۵۱۳۱۹۴ ۲۲
۱۱۳۰۰۲۸۳۵۶ ۲۲
۱۲۸۳۷۹۸۲۶۳ ۲۲
۱۲۷۰۱۷۰۶۶۱ ۲۲
۱۲۷۲۴۰۸۳۰۲ ۲۲
۱۲۸۵۸۷۱۷۱۵ ۲۲
۳۱۴۰۱۴۹۴۷۶ ۲۱
۱۲۹۲۸۲۷۲۳۸ ۲۱
۴۶۲۳۲۵۹۹۷۸ ۲۱
۵۶۵۹۶۲۶۵۹۹ ۲۱
۵۴۱۹۱۵۱۴۱۳ ۲۱
۵۱۰۰۰۵۱۱۸۳ ۲۱
۱۲۷۴۳۴۴۲۰۴ ۲۱
۱۲۷۵۶۲۰۳۸۸ ۲۱
۱۲۸۷۱۶۸۵۹۰ ۲۱
۱۲۹۰۲۸۳۵۵۹ ۲۱
۱۱۳۰۰۷۴۰۵ ۲۱
  ۲۱
۱۲۷۳۰۲۸۰۰۷ ۲۱
۱۲۷۴۴۷۳۷۲۱ ۲۱
۱۲۷۳۴۶۸۳۲۵ ۲۱
۱۲۷۳۴۸۵۰۰۹ ۲۱
۱۲۷۰۷۶۷۹۹۲ ۲۱
۱۲۷۵۰۶۵۱۷۱ ۲۱
۱۲۷۳۱۰۴۷۷۳ ۲۱
۱۲۷۵۱۷۱۳۰۳ ۲۱
۱۲۷۵۴۲۴۳۰۹ ۲۱
۵۲۴۰۴۵۹۰۸۸ ۲۱
۱۲۷۱۷۷۲۱۹۱ ۲۱
۱۲۹۳۱۶۷۶۳۰ ۲۱
۵۷۵۹۳۱۷۷۷۶ ۲۱
۱۲۷۲۸۱۶۹۶۶ ۲۱
۱۲۹۱۸۰۲۲۳۱ ۲۱
۱۲۷۳۹۳۴۶۶۰ ۲۱
۱۲۷۴۹۵۸۸۷۳ ۲۱
۱۲۷۴۸۷۹۳۷۵ ۲۱
۱۲۷۲۷۳۹۲۳۶ ۲۱
۱۲۷۲۴۲۸۹۸۲ ۲۱
۱۱۹۹۱۶۴۲۷۵ ۲۱
  ۲۱
۱۲۸۸۳۱۳۷۰۵ ۲۱
۴۶۱۱۲۰۷۹۴۳ ۲۱
۱۱۵۰۱۶۷۷۸۵ ۲۱
۱۲۸۸۰۰۷۲۷۲ ۲۱
۳۷۲۴۴۵۲۲۵ ۲۰
۱۱۰۰۰۴۳۹۶۹ ۲۰
۱۲۷۵۰۳۵۷۸۷ ۲۰
۱۸۲۹۰۲۳۶۱۶ ۲۰
۱۲۷۴۱۸۵۲۴۶ ۲۰
۱۲۸۲۸۲۵۸۴۴ ۲۰
۱۰۹۰۲۴۵۰۴۱ ۲۰
۱۲۸۳۸۸۶۵۴۵ ۲۰
۵۶۵۸۹۰۱۰۹۱ ۲۰
۱۰۹۲۳۱۷۶۰۰ ۲۰
۱۲۸۸۲۳۷۶۹۳ ۲۰
۱۲۹۰۸۲۷۶۹۹ ۲۰
  ۲۰
۱۲۷۳۸۱۶۷۷۳ ۲۰
۱۱۰۰۶۷۶۳۷۶ ۲۰
۱۰۹۰۳۷۲۵۳۱ ۲۰
۱۲۷۰۱۱۲۷۶۷ ۲۰
۱۲۷۴۱۹۹۵۶۵ ۲۰
۱۲۷۱۹۴۵۹۲۴ ۲۰
۱۲۷۴۶۱۶۹۴۸ ۲۰
۱۲۷۵۳۸۱۲۵۱ ۲۰
۱۲۷۵۲۲۵۶۴۰ ۲۰
۵۱۰۰۰۰۸۳۴۲ ۲۰
۱۲۷۰۴۶۹۲۰۷ ۲۰
۱۲۷۵۷۰۷۹۹۸ ۲۰
۴۰۳۴۷۲۰۱۵۵۰ ۲۰
۲۸۰۳۴۷۷۴۶۷ ۲۰
۱۶۳۸۳۲۲۶۴۳ ۲۰
۱۲۹۱۹۲۸۴۳۱ ۲۰
۱۲۷۵۲۰۱۳۸۵ ۲۰
۱۲۷۵۵۵۷۸۱۳ ۲۰
۱۲۷۴۸۶۰۸۲۲ ۲۰
  ۲۰
۱۲۹۴۴۶۸۳۹۶ ۲۰
۱۲۹۱۷۹۳۶۱۵ ۲۰
۱۲۹۰۶۱۶۵۲۳ ۲۰
۱۲۹۲۱۰۰۸۴۲ ۲۰
۵۲۶۹۸۲۳۲۴۱ ۲۰
۱۲۷۰۲۳۷۷۴۸۳ ۲۰
۱۲۷۴۲۱۹۰۳۵ ۱۹
۱۹۹.۹۵۳۶۰۳ ۱۹
۱۲۷۵۱۴۱۵۴۴ ۱۹
۱۲۷۴۴۰۴۶۷۳ ۱۹
۱۱۰۰۰۷۶۵۳۰ ۱۹
۱۱۳۰۵۷۲۳۲۳ ۱۹
۱۲۷۴۲۸۰۵۸۳ ۱۹
۱۱۵۹۷۳۵۱۱۵ ۱۹
۱۲۸۷۳۹۴۷۰۱ ۱۹
۱۱۰۰۸۲۸۴۷۸ ۱۹
۱۲۷۰۹۱۸۶۲۱ ۱۹
۱۲۷۴۹۸۶۸۰۱ ۱۹
۱۱۳۰۷۱۴۱۶۰ ۱۹
۱۲۷۳۹۶۱۳۴۱ ۱۹
  ۱۹
۱۲۸۵۷۱۴۳۹۳ ۱۹
۱۲۹۰۶۶۸۹۸۱ ۱۹
۱۲۷۳۱۰۰۳۱۱ ۱۹
۳۸۷۴۸۱۴۸۴۱ ۱۹
۴۶۱۰۸۶۳۶۷۷ ۱۹
۱۲۷۶۴۰۸۰۵۶ ۱۹
  ۱۸
۱۱۸۰۰۰۵۷۷۵ ۱۸
۶۶۰۹۶۵۲۶۰۰ ۱۸
۱۲۸۲۸۱۹۱۴۳ ۱۸
۱۲۷۳۸۹۰۴۶۹ ۱۸
۱۱۳۰۸۷۹۸۸۷ ۱۸
۱۱۰۰۱۸۲۱۹۵ ۱۸
۱۲۸۶۰۷۴۴۸۷ ۱۸
۱۲۷۴۳۰۷۱۰۴ ۱۸
۱۲۷۲۱۷۴۳۰۱ ۱۸
۴۶۵۰۳۷۱۳۵۱ ۱۸
۱۲۷۴۷۶۶۸۳۴ ۱۸
۱۲۷۲۳۸۵۶۰۴ ۱۸
۵۱۰۰۳۱۵۶۱۱ ۱۸
۳۸۷۷۹۹۵ ۱۸
۱۲۷۴۵۹۴۱۱۱ ۱۸
۱۲۷۱۱۸۰۸۴۷ ۱۸
۴۸۰۹۱۰۳۱۶ ۱۸
۴۰۷۲۷۳۴۳۴۹ ۱۷
۱۲۷۴۵۶۰۲۵۱ ۱۷
  ۱۷
۱۲۷۴۸۴۴۹۵۹ ۱۷
۱۲۷۱۳۷۵۱۴۱ ۱۷
۱۲۷۴۹۰۳۹۵۵ ۱۷
۴۴۲۰۹۳۷۲۷۰ ۱۷
۱۲۹۰۵۰۸۷۲۰ ۱۷
۱۱۲۰۲۳۰۲۱۷ ۱۷
۱۲۸۸۱۷۳۰۰۸ ۱۷
۱۲۷۵۵۵۸۰۹۷ ۱۷
۰_۴۳۷۴۵۱_۱۲۷ ۱۷
۱۲۹۳۴۲۳۰۵۱ ۱۷
۱۲۹۱۱۲۶۶۹۴ ۱۷
۱۲۷۴۷۰۸۳۶۲ ۱۷
۱۲۷۳۷۸۳۵۳۰ ۱۷
۱۲۷۴۶۷۷۶۱۰ ۱۶
۱۲۷۳۸۹۱۶۲۷ ۱۶
۱۲۷۵۵۷۲۹۵۲ ۱۶
۱۲۸۵۹۴۰۱۴۷ ۱۶
۱۲۷۱۷۲۸۷۹۶ ۱۶
۱۲۷۱۵۱۲۴۷۵ ۱۶
۱۲۷۳۱۷۹۸۵۴ ۱۶
۱۲۸۳۶۱۱۸۸۰ ۱۶
۱۲۰۹۱۰۷۹۲۹ ۱۶
۴۰۳۴۸۰۰۰۳۸۴ ۱۵
۱۲۹۲۳۵۹۷۰۶ ۱۵
۱۲۷۱۶۹۹۷۱۰ ۱۵
۱۲۷۰۶۲۹۳۱۱ ۱۵
۱۱۳۰۲۹۹۳۱۷ ۱۵
۱۲۹۳۵۶۱۶۵۷ ۱۵
  ۱۵
۱۲۷۴۸۰۲۶۱۱ ۱۵
۱۲۷۵۹۵۴۲۰۰ ۱۴
۱۲۷۵۴ ۱۴
۱۲۸۵۸۷۷۱۱۱ ۱۴
۱۲۷۵۰۴۱۳۲۹ ۱۴
۹۲۱۶۶۴۱۸۴ ۱۴
۱۲۹۰۸۹۰۹۸۶ ۱۴
۱۲۸۳۸۷۹۲۶۳ ۱۴
۱۲۷۶۴۹۶۹۰۷ ۱۴
۱۱۱۱۷۹۴۳۳۲ ۱۴
  ۱۴
۱۲۷۰۳۶۸۷۰۲ ۱۴
۱۲۷۵۲۰۰۷۰۲ ۱۳
۱۲۸۴۸۵۶۳۶۴ ۱۳
۱۲۷۴۷۲۸۲۸۸ ۱۳
۴۱۶۰۰۷۶۹۹۸ ۱۳
۲۶۱۷۵۳۵۵ ۱۲
۱۲۷۶۳۳۴۸۴۲ ۱۲
۱۹۶۰۱۸۲۷۲۲ ۱۲
۳۸۴۷۰۲۴۴۹ ۱۲
۱۲۹۲۶۸۳۹۷۳ ۱۲
۴۱۲۴۷۵۰۰۲۰۱ ۱۲
۱۲۸۳۵۶۴۹۳۹ ۱۲
۱۲۹۱۸۱۰۳۱۵ ۱۲
۵۴۹۹۸۴۸۷۰۱ ۱۱
۱۲۷۴۳۷۹۲۷۱ ۱۰
  ۹
  ۸
۱۲۹۳۵۲۶۴۷۹ ۸
۵۶۴۰۰۸۰۶۷۱ ۷
۵۴۱۸۷۶۰۷۸۵ ۶