برگزیدگان مسابقه حفظ جزء یکم قرآن کریم

 

زمان حرکت: ساعت ۴ بعد از ظهر روز سه شنبه ۲۱ خرداد
مکان حرکت: ترمینال کاوه
زمان بازگشت: روز ۲۴ خرداد

 

مریم مومنی
ریحانه نجارزادگان
مرضیه مصلحی
مریم سه چهاری
فاطمه اکبری
پریسا رستمی
عارفه عسگری
منصوره عبدالله حسنی
الهه ابدال
زینب بیاتی
فاطمه حاتمی
زهرا ابوالقاسمی
نفیسه مصری پور
زهرا نجیبی
علی معینی
کبری شریفی
فاطمه صفری
راضیه عسگری
سمانه کبیرپیدان
نرگس زمانی
سمیراسیدفتاحی
نرگس بهرامی
مطهره تیموری
زهرا رضایی
مهدی رضاحسن زاده
نفیسه آقایی
مهدیه مرادی
فاطمه مانیان
مریم باقری
مریم ابدال
نجمه علیان
فائزه رحمانی
هانیه سادات ناجی
بتول عباد
الهام امانی
زهرا نصرآزادانی
مطهره حلاج
آرزونصر
زینب سادات جزایری
مطهره مصلحی
رضوان حبیب اللهی
فائزه انصاری
سیده سمیه کاظمی
سیده فاطمه مهدوی
ناهید رحیمی